Viktig information om klubbaktiviteter

Rekommendationer för hundverksamhet från och med 15 augusti

SKK:s centralstyrelse uttrycker en fortsatt oro för spridning av Covid-19. För att värna om medlemmars liv och hälsa står SKK fast vid en strikt hållning till vilken verksamhet som kan genomföras och på vilket sätt. Som specialklubb under SKK följer SBK dessa riktlinjer.

SKK har anpassat sina rekommendationer avseende antal personer till det som gäller inom Riksidrottsförbundet. Anpassning gäller från och med 15 augusti.

Ta del av SKK:s fullständiga riktlinjer på skk.se under "klubbverksamhet under sommaren och början av hösten 2020.

Eventuella förtydligande för Brukshundklubbens verksamhet hittar du på www.brukshundklubben.se/corona.

Verksamhet med färre än 50 personer
(från SKK.se)

Vid verksamhet där färre än 50 personer förväntas närvara gäller följande för att verksamheten ska kunna genomföras:

  • Gör en riskanalys enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Deras riskbesdömningsverktyg hittar du här.
  • Ha god marginal till att uppnå maxgränsen på 50 personer då det vid viss verksamhet kan vara svårt att förutse hur många personer (hundägare, förare, familj, publik med flera) som kommer att närvara.
  • Verksamheten ska företrädesvis genomföras utomhus.
  • Verksamheten bör ha en regional prägel. Resor till andra delar av landet bör undvikas och ska noga övervägas utifrån smittspridningsperspektivet.
  • Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska följas. Det innebär bland annat att avstånd ska hållas mellan deltagande personer och att förutsättningar för god handhygien ska finnas.

 

Valberedningen – Efterlyser personer som vill bidra...

... för att Tierps Brukshundklubb ska kunna göra ett bra arbete är det jätteviktigt att alla medlemmar är med och säger sin åsikt om vilka som ska sitta i styrelsen. Valberedningens uppdrag är sedan att ta fram ett förslag utifrån det de uppfattar vara medlemmarnas önskemål. Därför vill vi att DU hjälper oss i valberedningen genom att nominera dig själv eller någon annan till att sitta i styrelsen eller vara revisor.

Enligt nya normalstadgar som började gälla 2020-07-01 ska valberedningen anta ett nytt arbetssätt. Det innebär att vi behöver vara ute ”i god tid”.

Senast 30 oktober vill vi gärna ha dina förslag eller synpunkter på vilka som borde sitta i styrelsen.

15 november ska valberedningens första förslag vara klart och medlemmarna ska kunna ta del av det.

Efter detta datum kan medlemmarna nominera ytterligare kandidatar till val vid årsmötet. Vi kommer då lägga upp formulär som du kan använda dig av för att skicka in kandidatförslag. Senast 15 december ska dessa förslag vara styrelsen tillhanda.

Valberedningen ska delge styrelsen sitt slutgiltiga förslag senast 12 dagar före årsmöte som är den 21/2 2021.

Hälsningar
Valberedningen

Du hittar de nya stadgar på http://tierpsbk.se/tierpsbk/styrelsen/verksamhetsdokument/
lite längre ner på sidan under rubriken Stadgar.