Valberedningens preliminära förslag för 2024

Valberedningens preliminära förslag

Valberedningen för Tierps BK har lämnat ifrån sig följande preliminära förslag till ny styrelse gällande de poster som är aktuella för om- eller nyval:

Valberedningens preliminära förslag för 2024
Ordförande Anne-Christine Stareborn omval 1 år – utgångspunkt Storuman
Kassör Per Wallner omval 2 år
Ledamot Johnny Olsson omval 2 år
Suppleant Therese Flodin nyval 2 år

Vice ordförande Daniel Johansson kvarstår
Sekreterare Sara Jansson kvarstår
Suppleant Sofia Olsson kvarstår

Revisorer och revisorssuppleant väljs på ett år
Revisor Mia Dunder omval 1 år
Revisor Elisabeth Wallinder omval 1 år
Revisorssuppleant Anna-Lena Thomson omval 1 år

Under perioden 15 november–15 december 2023 kan du som medlem i Tierps BK nominera andra kandidater till ovanstående poster som står för om- eller nyval.
För att nomineringen ska vara giltig ska nomineringen inkomma i rätt tid samt att följande punkter ska vara uppfyllda:

  • Det ska tydligt framgå att det är en nominering
  • Vilken funktion som avses
  • Namn på den nominerade
  • En kort presentation
  • Uppgift om att den nominerade är tillfrågad och kandiderar (en person kan endast kandidera till en post)

Nomineringen ska skickas till styrelsen sekreterare@tierpsbk.se senast den 15 december 2023

Vad händer sen?
Senast 22 december 2023 så ska samtliga korrekt inkomna nomineringar delges valberedningen.

Valberedningen lämnar sitt slutgiltiga förslag till styrelsen senast tolv dagar innan årsmötet. Styrelsen gör handlingarna tillgängliga för medlemmar senast sju dagar innan årsmötet. Samtliga nominerade kandidater är valbara och ska delges medlemmarna.

Årsmötet är den 12 februari 2024

Välkomna med era nomineringar!

Valberedningen väljs på årsmötet

TBKs valberedning
valberedningen@tierpsbk.se

TBK-loggan